MBR平板膜组件

MBR平板膜元件规则的插入插槽内,然后通过硅胶软管与集水管连接,一次仅需5分钟即可完成膜元件的安装或更换,组装更加方便。 MBR平板膜元件在实际的应用中膜面会行成强力的水力...


        
   
         MBR平板膜元件规则的插入插槽内,然后通过硅胶软管与集水管连接,一次仅需5分钟即可完成膜元件的安装或更换,组装更加方便; MBR平板膜元件在实际的应用中膜面会行成强力的水力错流,相对于中空纤维膜轻缓的曝气扰动,平板膜表面较难沾染污物,因此膜的污堵周期及使用寿命比中空纤维膜要长。
 

平板膜的优势体现
1:好氧池高浓度污泥状态,对污染物的处理效率更高
2:取代传统工艺的二沉池,减小好氧池占地面积
3:微滤膜孔径保证出水达标 、无悬浮物